مجله بوستان

انجمن چک و ایران یک انجمن مدنی بود که در سال 1998 تاسیس شد. این انجمن همه علاقه مندان به ایران و دیگر مناطق ایرانی زبان - به ویژه تاجیکستان و افغانستان را دور هم جمع کرد و حدود 170 عضو داشت. بوستان برای همه ملتها و گروههای مردم فارسی زبان در نظر گرفته شده بود و هدف آن تبدیل شدن به پلی کوچک بین این ملتها و افرادی بود که فرهنگ این ملتها را دوست دارند. طی 3 سال گذشته قبل از خاتمه فعالیت های انجمن چک-ایران ، دکتر میرچی، که مفهوم کلی را تغییر داد و بر فرهنگ ایران باستان تأکید داشت.

سال ۸، شماره ۱ (۲۷)، ۲۰۰۵

سال ۸، شماره ۱ (۲۷)، ۲۰۰۵

۲ – یان مارک، بیاد دکتر یرژی بچکا.
۳ – ویرا کوبیچکوا، مسمط.
۵ – شرح کوتاهی از کارهای دکتر یرژی بچکا.
۷ – یرژی بچکا، اخبار دیگری در باره ایران، در آغاز قرن نوزدهم.
۷ – شویک به ایران رسید.
۸ – ویرا کوبیچکوا، از دیوان حافظ.
۹ - یرژی بچکا، منوچهری.
۱۰ – ر. میرچی، بخارا – میروسلاو هولوب.
۱۱ – میروسلاو هولوب.
۱۲ – اسماعیل شفق، پیام انسانی ادبیات ایران.
۱۴ – ر. میرچی، فابیو فست ۲۰۰۵.
۱۶ - یرژی بچکا، ابوعلی سینا دز ادبیات و علوم چک.
۱۷ - یرژی بچکا، علم ایرانیان در چک قرون وسطی.
۱۸ - یرژی بچکا، درعلوم قرون وسطی.
۲۱ – ر. میرچی، بزرگداشت عباس کیا رستمی در لندن.
۲۲ – ر. میرچی، پیمان رامسر ۳۵ ساله می شود.
۲۴ – لادن پارسی، مروری بر آثار ۹ نقاش برجسته ایران.

سال ۸، شماره ۲ (۲۸)، ۲۰۰۵

سال ۸، شماره ۲ (۲۸)، ۲۰۰۵

۲۶ – م. ویرکلهوفرووا، همه جا مردم خوب و بد هست اما ایمان دارم که خوب ها بیشترند.
۲۹ – محمود عبادیان، تاریخ ادبیات در ایران.
۳۱ - ر. میرچی، بهرگیری از منطق الطیر عطار برای نمایش در تئاتر و رادیو.
۳۲ - بوستان، دنیای ایران باستان.
۳۳ – بوستان، مردنمکی همراهی هم داشت؟
۳۵ – ولادمیر فرانسو، اولین موفقیت صادراتی ČTK .
۳۷ – سعید شاهرخ، سلام عموخارجی.
۳۹ – چ. هیگینس، تهران تابلویی از فرانسیس بیکن را به بریتانیا قرض داد.
۴۰ – لادن فارسی، مروری بر آثار ۹ نقاش برجسته ایران.
۴۱ - ر. میرچی، هدیه سالکرد، نمایشی موفق از گروه عروسکی باران در اروپا.
۴۲ – ی. بچکا، ایرانشناس و کتابدار، میلوش برتسکی.
۴۴ – میلوش برتسکی، شعری از جلاالدین رومی.
۴۵ – بوستان، موفقیت سینمای ایران در ازلین فست.
۴۶ – بوستان، فستیوال فیلم بین المللی کارلو ویواری.
۴۷ – س. سوا، از دفتر یاداشت ایران، ارشیتکت. 

سال ۸، شماره ۳ (۲۹)، ۲۰۰۵

سال ۸، شماره ۳ (۲۹)، ۲۰۰۵

۵۰ - ر. میرچی، دنیایی ایران باستان.
۵۱ – و. یانوشچاک، پشت پرده ایران.
۵۳ - ر. میرچی، کشف الهه ایرانی در چک یا یک اشتباه شیرین.
۵۴ – محمد جواد خردمند، چگونه حیوانات وحشی شدند.
۵۵ – اتکار کلیما، داریوش کبیر – قدرتمندترین پادشاه ایران کهن.
۷۵ – فعالیت و سیاست صلح آمیز هسته ای ایران.
۵۸ – و. فرانسو، اولین موفقیت صادراتی – پراگا AH-IV.
۵۹ – باریچه.
۶۲ – امثال.
۶۳ – ل. پارسی، مروری بر آثار ۹ نقاش برجسته ایران.
۶۴ – دکتر ی. بچکا.
۶۵ - ر. میرچی، من برادر الدریخ از فرلندسکا (سرزمینهای شرقی عالم)
۶۷ – آسیای بادی ایرانی.
۶۸ – نمایشگاه گنجینه هنر معاصر.
۷۰ – س. سوا، درباره خانه های قدیمی ایران.

سال ۸، شماره ۴ (۳۰)، ۲۰۰۵

سال ۸، شماره ۴ (۳۰)، ۲۰۰۵

۷۳ – ر. میرچی، دنیای ایران باستان.
۷۶ – بوستان، میرها (مر).
۷۹ – بوستان، ایرانیان چه به دنیا دادند، ۲، پست ایرانی.
۸۱ – ا. شفق، اسب در ادبیات ایران.
۸۳ – و. کوبیچکوا، شاه عباس بزرگ – شاه ایران.
۸۵ – بوستان، امثال.
۸۶ – ا. کلیما، ادب زرتشت.
۸۷ – ل. پارسی، ۹ نقاش ایرانی، حسین علی ذبیحی.
۸۸ – از. دنک، چهل طوطی.
۹۲ – ا. گلستان، اسوالد، ماهی و همزادش.
۹۳ – عبید ذاکانی، اخلاق اشراف.
۹۵ – فهرست مقلات بوستان در سال ۲۰۰۵.

سال ۹، شماره ۱ (۳۱)، ۲۰۰۶

سال ۹، شماره ۱ (۳۱)، ۲۰۰۶

۹۸ - استر و شاه، ر. میرچی
۱۰۰ - سوتفاهم، محمد جواد خردمند، برگردان از فارسی عینا خالیوا.
۱۰۱ - امثال
۱۰۲ - ایرانیان می خواهند رکورد پیشین خود را از ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ گره به ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ بهبود ببخشند، ر.م.
۱۰۳ - ردپا و نشانه
۱۰۴ - چهل طوطی، ایزدنکو دنک.
۱۰۸ - ۴۱ فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری، ر. میرچی.
۱۱۲ - دهمین فستیوال جهانی هنر نمایش عروسکی پراگ.
۱۱۴ - نامهای ایرانی، ر. میرچی.
۱۱۸ - شاه و گدا، سعدی، برگردان از فارسی ویرا کوبیچکوا.
۱۱۹ - کهن ترین تاس جهان از دل شهر سوخته ایران بیرون آمد، ر. میرچی.
۱۲۰ - سواران جاوید ساسانی (۶۴۲-۲۲۴ پیش از میلاد مسیح)، دکتر کاوه فرخ. 

سال ۹، شماره ۲ (۳۲)، ۲۰۰۶

سال ۹، شماره ۲ (۳۲)، ۲۰۰۶

۱۲۴ – تیر اشکانی (جنگ و گریز)، ر. میرچی
۱۲۷ – در شعر از کتاب "پروانه ات خواهم ماند" شاعره جوان ایرانی، مریم حیدرزاده.
۱۲۸ – روزهای فرهنگی ایران در پراگ.
۱۳۰ - انتظار، محمد جواد خردمند، برگردان از فارسی ورونیکا هاولو.
۱۳۰ – مشتی دردسر، محمد جواد خردمند، برگردان از فارسی زوزانا کرژیهوا.
۱۳۱ – امثال.
۱۳۲ – چهل طوطی، ایزدنکو دنک (۳)
۱۳۵ – کرچک
۱۳۷ – انستیتو دهخدا، مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی.
۱۳۸ – نامهای ایرانی، ر. میرچی.
۱۴۲ – امثال.
۱۴۲ – سیزآب (ایرانی)
۱۴۳ – ۳- گیره آهنی
۱۴۴ – نمایشگاه "ساسانیان آخرین سلسله درخشان ایران".
۱۴۵ – گنج ایران.

سال ۹، شماره ۳ (۳۳)، ۲۰۰۶

سال ۹، شماره ۳ (۳۳)، ۲۰۰۶

۱۵۲ - کریسمس ۱۹۴۵ در قطار
۱۵۷ - ستاره ایران
۱۵۸ - مهندس ح. ک. لانا، چکی ها در ایران، تهران
۱۵۹ - سیکلمن ایرانی.
۱۶۰ - ک. اسوبدا، یان یسنسکی "رزتشت"
۱۶۴ - بازگشت، محمد جواد خردمند، برگردان ایزدنک تماش.
۱۶۵ - می دانید که ......
۱۶۶ - خورشید پشت کپه ابر، محمد جواد خرد مند، آ. استریبرنا.
۱۶۶ - منشور کورش.
۱۶۸ - چهل طوطی، ایزدنکو دنک.
۱۷۱ - نامهای ایرانی، ر. میرچی.
۱۷۴ - جنگ در طبقه سوم، پاول کوهوت.

تماس

انتشارات پردیس
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1

مشاوره