فعالیت انتشاری

Dr. Mirchi obdržel cenu GRATIAS AGITدکتر رضا میرچی مدت ها در ترجمه آثار نویسندگان چک به فارسی فعالیت داشته است. وی هم در ایران ، هم در دنیا و هم در جمهوری چک در این زمینه موفقیت چشمگیری کسب کرده است. وی همچنین نمایشگاه های ترجمه کتاب های نویسندگان چک و گرافیک چک را در هر دو کشور ترتیب داد. در سال 2019 دکتر میرچی جایزه GRATIAS AGIT را از وزارت امور خارجه جمهوری چک دریافت کرد.

تماس

انتشارات پردیس
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1

مشاوره